Försäkringarna.se

Jämför barnförsäkringar

En barnförsäkring bör tecknas vid så låg ålder på barnet som möjligt och är en av de försäkringar som aldrig bör väljas bort. Framförallt ger en försäkringen ekonomisk trygghet för barnet om en olycka eller sjukdom skulle innebära medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Men försäkringen kan även ge ersättning vid ett par andra tillfällen. Försäkringen gäller fram till att personen fyllt 25 år.

Hur viktig är barnförsäkringen?

Barnförsäkring är en av försäkringar som är allra viktigast att teckna. Det finns inget krav på ett barn måste vara försäkrad men med tanke på försäkringens bredd och att den kan vara helt avgörande för barnets framtid bör man som förälder teckna barnförsäkring.

Om ett barn får ett bestående men efter en olycka eller sjukdom kan försäkringen ge ekonomisk kompensation. Detta både vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Dessutom ges ekonomiskt stöd vid sjukhusvistelse eller vård i hemmet under längre tid. Stöd som kan vara avgörande för att föräldrarna ska kunna finnas nära.

Barnförsäkringens olika delar

Medicinsk invaliditet

I det fall barnet, efter olycka eller sjukdom, får bestående funktionsnedsättning kallas detta för medicinsk invaliditet. Eftersom det krävs dokumentation på att nedsättningen är bestående kan det ta mycket lång tid från skadetillfället till att pengarna betalas ut.

Ekonomisk invaliditet

Om barnet på grund av olycka eller sjukdom får sådan skada att det innebär minskad arbetsförmåga till minst 50% ges ersättning utifrån ekonomisk invaliditet.

Det är invaliditetsgraden och försäkringsbelopp som avgör hur stor ersättning som kommer att betalas ut. På många gruppförsäkringar gäller att om barnet både får medicinsk och ekonomisk invaliditet så räknas summan för medicinsk invaliditet av från totalbeloppet innan ersättning betalas ut. Läs mer om gruppförsäkring under rubriken ”Skillnaden på individuell barnförsäkring och gruppförsäkring”.

Ärr

Uppstår ett ärr efter skada kan även detta ligga till grund för ersättning. Det varierar hur stor ersättning som kan ges samt var på kroppen som ärret finns.

Komplement till vårdbidrag

Om en förälder får vårdbidrag alternativt omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan kan barnförsäkringen ge ett ekonomiskt komplement. Detta gäller även för unga vuxna som av olycka eller sjukdom blivit oförmögen att studera eller arbeta.

Diagnos

Det är mycket vanligt att ersättning utgår om barnet får någon av de specifika diagnoser som ingår inom försäkringen. Det är diagnoser som både kan vara livshotande samt de som påverkar barnets livssituation utan att för den skull behöva innebära sjukhusvistelse.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Om barnet blir inskriven på sjukhus och förälder vistas där ges ersättning för varje vårddag. Ersättning ges generellt från första vårddagen men i vissa fall är det en karenstid på ett par dagar.

Dödsfall

Vid dödsfall betalas ca 50 000 kr ut i ersättning. Här är skillnaden mycket liten mellan bolagen.

Kris

Försäkringen kan ge ersättning för samtalsterapi efter en traumatisk händelse.

Kostnader i samband med olycka

Barnförsäkringen kan ersätta kostnader som uppkommer vid en olycka så som förstörda kläder eller exempelvis förstörda glasögon/hörapparat.

Skillnaden på individuell barnförsäkring och gruppförsäkring

Ett flertal fackförbund och organisationer erbjuder billiga barnförsäkringar genom så kallade gruppförsäkringar. Dessa ger däremot sämre ekonomiskt skydd än en individuell barnförsäkring som du tecknar direkt via ett försäkringsbolag. I en stor oberoende test av barnförsäkringar av Konsumenternas var sex av de sju försäkringarna med lägst betyg just gruppförsäkringar.

De ger alltså ett grundskydd men har både lägre ersättningsbelopp och färre tillfällen då ersättning ges.

Går det att byta barnförsäkring?

Det är mycket lätt att byta barnförsäkring om så önskas. En orsak kan vara att behovet av specifika försäkringsdelar ändras med åren. Däremot finns det en sak man bör tänka på.

En barnförsäkring gäller enbart för personskador och sjukdomar man fått efter att försäkringen tecknats. Ett barn som varit sjuk och sedan byter bolag kan alltså nekas ersättning om samma sjukdom återkommer senare.

Eftersom det kan ta lång tid innan en bestående skada dokumenterats finns det även en fördel i att ha samma barnförsäkring under hela barnets uppväxt.

Det kan även uppkomma karenstid vid byte. Karenstiden gäller för olika sjukdomar beroende på hur gammal barnet är när försäkringen tecknas.

Teckna en barnförsäkring direkt

Teckna alltid en barnförsäkring direkt när barnet är fött. Därmed är det en fördel att jämföra barnförsäkringar och bestämma sig för försäkringsbolag innan förlossningen då det sedan brukar vara mycket annat att tänka på.

Teckna tidigt för att vara säker på att barnet inte är oförsäkrat under längre period.

Teckna tidigt eftersom en hälsodeklaration måste fyllas i. Där anges eventuella sjukdomar och problem som man vet om när försäkringen tecknas. Ju tidigare man tecknar desto större är chansen att inte undantag måste skrivas in i försäkringsavtalet.

Välja barnförsäkring – Vad är viktigast för dig