Försäkringarna.se

Jämför företagsförsäkringar

Vilken företagsförsäkring ska jag välja? Här jämför vi 10 försäkringsbolag så att du ska kunna hitta bästa företagsförsäkringen 2021.

Bästa företagsförsäkringen 2021

Svedea Företagsförsäkring
 • Bästa företagsförsäkringen 2019
 • Bra för: it-konsult, hantverkare, detaljhandel
 • Billig företagsförsäkring

Övriga företagsförsäkringar

Unionen Företagsförsäkring
 • Bra komplement till företagsförsäkring
 • Inkomstförsäkring, A-kassa, rådgivning, m.m.
 • Lång erfarenhet av att hjälpa företagare

En företagsförsäkring är ett paket av försäkringar som ger företaget och företagaren en grundlig ekonomiskt trygghet.

Hos vissa försäkringsbolag kan företagare teckna en enskild försäkring så som exempelvis Ansvarförsäkring, Egendomsförsäkring eller Avbrottsförsäkring. Det allra vanligaste är däremot att företagare tecknar färdiga paket som består av ett flertal olika försäkringar anpassade utifrån det behov som företagare generellt har. Utöver det brukar dessa paket innehålla branschspecifika försäkringar som därmed möter behoven som finns inom olika branscher.

Med en företagsförsäkring (bestående av flera försäkringsdelar) ges därmed en ekonomisk trygghet både för företaget samt för de som äger och driver företaget.

Behövs verkligen företagsförsäkring?

I stort sett alla företag behöver försäkring. Däremot varierar det kraftigt mellan olika företag vilka försäkringsdelar som företagsförsäkringen behöver vara uppbyggd av. De företag som inte har några inventarier att försäkra behöver i teorin inte Egendomsförsäkring (även om den ingår i de flesta försäkringspaket). Samtidigt behöver företag inom vissa branscher utökat ansvarsskydd och för vissa är Tjänstereseförsäkring ”ett måste”.

Alla behöver ansvarsförsäkring

Även om ett företag inte har någon egendom att försäkra så finns alltid ett behov av ansvarsförsäkring. I en intervju till webbtidningen Företagande sammanfattar Christina Almtun (IF) det med följande:

Den vanligaste skadan för småföretagare är motorskador, men det som kan ställa till det allra mest för företagaren är om man inte har någon ansvarsförsäkring…

Detta gäller allra mest om man driver enskild firma eller handelsbolag. Med dessa företagsformer är man personligt ekonomiskt ansvarig vilket gör att man själv kan behöva betala eventuella skadeståndskrav. Därmed slår det inte bara hårt mot företaget utan även mot personen/personerna som driver detta.

Ansvarförsäkringen kan därmed sägas vara ”basen” i en företagsförsäkring. Den kan även delvis anpassas utifrån företagets verksamhet. Andra ”grundläggande” försäkringar som mycket ofta ingår i färdiga försäkringspaket är Avbrottsförsäkring, Rättsskydd och Egendomsförsäkring.

Vad innehåller en företagsförsäkring?

Det finns försäkringsdelar som de allra företagsförsäkringar innehåller. Utöver dessa finns mer branschspecifika försäkringar som därmed främst erbjuds till företag inom dessa branscher. Sedan finns även fordonsförsäkringar och till viss del tilläggsförsäkringar som tecknas utifrån behov.

De delar som ofta ingår i baspaket på företagsförsäkring är:

 • Egendomsförsäkring – Ersätter skador på, och stöld av, egendom så som varor, kunders egendom och mindre maskiner.
 • Ansvarsförsäkring – Ersätter vid skadeståndskrav från exempelvis kund eller leverantör.
 • Avbrottsförsäkring – Ersätter fasta kostnader vid avbrott i verksamheten efter större egendomsskada (exempelvis brand).
 • Rättsskydd – Ersätter juristkostnader vid rättstvist

Några icke branschspecifika tillägg som kan tecknas är:

 • Krisförsäkring – Ersätter psykologhjälp efter traumatisk upplevelse (rån, inbrott m.m.)
 • VD- och Styrelseansvar – Ersätter skadeståndskrav som ställs mot VD och styrelse
 • Kyl & Frys – Ersätter skador på kyl- och frysvaror som uppkommit vid stor temperaturförändring i kylen/frysen.
 • Kundolycksfallsförsäkring – Ersätter personskador på kunder och besökare till företaget när de är företagets lokaler.
 • Tjänstereseförsäkring (ingår ibland i basutbudet) – Ersätter bland annat sjukvård vid olycksfall under tjänsteresan.
 • Bilförsäkring – Kan tecknas förutsatt att bilen ägs av företaget. Många företagare har bilen skriven på sig själv och tecknar därmed en privat bilförsäkring.
Det finns även en rad branschspecifika försäkringar som exempelvis Byggherreansvar, Transportansvar och Patientansvar

Vad ersätter hemförsäkringen?

En hemförsäkring ersätter enbart skador på privat egendom samt händelser som är skett på din fritid. Därmed ersätter hemförsäkringen aldrig något som ägs av företaget, inte heller skadeståndskrav som ställs mot företaget eller kostnader för rättstvister m.m.

Jämför företagsförsäkring

Vad man bör titta på när man jämför företagsförsäkringar beror helt på vilket slags företag det är som ska försäkras. Men det första steget bör alltid vara att se om försäkringslösningen erbjuder det ekonomiska skydd som företaget behöver. Därefter kan man bland annat jämföra följande:

Kostnaden
Det är två kostnader man bör se på när företagsförsäkringar jämförs. Den vanligaste kostnaden att jämföra är premien. Här skiljer sig försäkringsbolagen relativt mycket åt vilket till största del beror på hur de olika företagspaketen är uppbyggda. Ett bolag kan exempelvis erbjuda en färdig paketlösning till ett specifikt pris medan ett annat bolag erbjuder en mindre basförsäkring som sedan kunden får bygga på med olika tilläggsförsäkringar.

Den andra kostnaden man bör se på är självrisken, något som många glömmer. Men när ersättning betalas ut betalar företagaren nästan alltid en självrisk vilket skapar en kostnad. Hos vissa bolag går det att välja mellan olika självrisknivåer som därmed påverkar premien. Kom däremot ihåg att inte välja så hög nivå att det upplevs dyrt att utnyttja försäkringen.

Säkerhetsföreskrifter
Det kan finnas krav på lås, inbrottslarm eller liknande säkerhetshöjande åtgärder för att försäkringen ska gälla. I vissa fall kan försäkringstagaren välja om dessa åtgärder ska finnas eller inte men det kan då återspegla sig i olika hög ersättningsnivå.
Ersättningsnivåer
Oavsett försäkringsdel så finns maximala ersättningsnivåer. De allra minsta företagen kommer extremt sällan upp till dessa nivåer och därmed är det en punkt som inte behöver jämföras i lika stor grad. Är det ett lite större företag blir behovet av jämförelse större.

Ett tydligt exempel är högsta ersättningsnivå på försäkringsdelen Egendomsförsäkring som exempelvis ger ersättning vid skada på, eller stöld av, varor, pengar, mindre maskiner och kundens egendom. Det kan även skilja på ersättningsnivå beroende på om det stulna varit inlåst i ett värdeskåp eller inte.

Giltighetsområde
Gäller försäkringen i Sverige, i Norden eller hela världen?

Övriga försäkringar

Socialförsäkring – Företagsform påverkar nivå

Oavsett om du är anställd eller om du är företagare har du tillgång till det sociala försäkringssystemet i Sverige. Det innebär bland annat föräldrapenning, pension och sjukpenning. Hur stort belopp som ersättningen består av avgörs delvis utifrån företagsform.

Har du enskild firma beräknas skatten på det årliga överskottet på företaget. Detta medan det på Aktiebolag beräknas på uttagen lön. Vilken företagsform som väljs kan alltså tydligt påverka den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Det är denna inkomst som ligger till grund för ersättning.

Det går även att teckna företagsförsäkringar som ger ersättning vid sjukskrivning för att därigenom komplettera ersättningsnivån som ges från socialförsäkringen.

Arbetslöshet och pension

Företagsförsäkringen ger ekonomisk trygghet för plötsliga och oväntade händelser. Däremot ger den ingen trygghet den dagen som företaget måste läggas ner och du blir arbetslös. Därmed behöver du även komplettera med medlemskap i A-kassa och eventuellt teckna en inkomstförsäkring. Glöm inte heller tjänstepensionen. Både inkomstförsäkring och tjänstepension är något många företagare, framförallt småföretagare, glömmer vilket skapar en betydligt mer osäker ekonomisk framtid.

 • A-kassa Vilken A-kassa som du ska med i beror på vilken bransch du arbetar inom. Många väljer att vara med i ett fackförbund och den A-kassa som är knuten till detta fackförbund. Men det går att vara med i det ena utan att vara med i det andra. Den största A-kassan för småföretagare är Småa (Småföretagarnas A-kassa). Vet du inte vilken A-kassa du bör ansluta dig till kan detta ses på Samorg.org (Arbetslöshetskassornas samorganisation).
 • Inkomstförsäkring Blir du arbetslös får du ersättning från A-kassan så att du får ut 80% av tidigare lönenivå. Men detta bara upp till A-kassans maxtak vilket gör att de bara ger 80% av lönen så länge som bruttolönen är maximalt 25 025 kr. Har du högre lön, och vill kunna få ut 80% av lönen vid arbetslöshet, krävs en inkomstförsäkring. Denna kan tecknas via två vägar:
  Medlemskap i fackförbund
  Det finns flera fackförbund som välkomnar medlemmar som driver företag. Hos flera av dessa ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet.
  Separat inkomstförsäkring
  Kostnaden för denna inkomstförsäkring blir något lägre än kostnaden för att vara med i facket. Samtidigt ger ett medlemskap i ett fackförbund betydligt mer fördelar än bara en inkomstförsäkring.
 • Tjänstepension Många egenföretagare glömmer bort att de själva behöver avsätta pengar till tjänstepensionen. Orsaken är troligtvis att man som anställd (oftast) får pengar avsatta till tjänstepensionen automatiskt och att man därmed inte tänker på att detta inte sker när man driver eget företag.Tjänstepensionen motsvarar 4,5% av bruttolönen men som företagare kan man själv välja hur stor summa som ska avsättas varje månad.Som företagare är man inte lagligt tvungen att betala in tjänstepension till sina anställda. Det är däremot extremt vanligt att detta förekommer. Gällande A-kassa och Inkomstförsäkring är det den anställdes ansvar och val att teckna detta eller inte.

Pris på företagsförsäkring

Ett enmansföretag behöver inte betala mer än ca 1500 kr per år för en företagsförsäkring. Däremot får man då räkna med att det bara ingår ett grundläggande skydd (se ovan). Önskas ett bredare försäkringsskydd får man räkna med någon tusenlapp extra. Samtidigt finns det flera faktorer som påverkar premien vilket göra att det varierar kraftigt mellan olika företag.

Det är framförallt antal anställda, omsättning, verksamhet och eventuella tilläggsförsäkringar som påverkar priset. Med skadeförebyggande åtgärder, exempelvis larm, kan premien ofta sänkas något.

Försäkringsbolagen erbjuder två olika vägar för företagare att få ett prisförslag på företagsförsäkringen.

 • Direkt online – Hos ett par försäkringsbolag (främst de som vänder sig mot småföretag) går det att få kostnadsförslag online. Försäkringen kan även tecknas online. I detta fall anges organisationsnummer, omsättning och antal anställda och inom några sekunder presenteras ett försäkringspaket som passar verksamheten samt pris på detta.
 • Via kontakt – En annan lösning är att samma uppgifter ska anges i ett formulär men att något pris inte ges direkt via hemsidan. Istället kontaktar en försäkringsrådgivare företaget inom 1-2 dygn. Ibland efterfrågas ytterligare information om företaget och i andra fall kan en offert skickas ut via mail eller brev.

Är du medlem i ett fackförbund?

Är du medlem i ett fackförbund kan du ofta få rabatt på företagsförsäkringen via ett samarbetande försäkringsbolag. Många gånger ges även rabatt på hemförsäkring och andra vanliga försäkringar för privatpersoner. Exempelvis ges 20% rabatt på företagsförsäkringen hos Folksam för medlemmar i Unionen Egenföretagare.

Hur försäkrar jag mina anställda?

Det grundläggande skyddet för de anställda byggs upp genom den arbetsgivaravgift som betalas i samband med löneutbetalningar. Därmed får man tillgång till det sociala försäkringsskyddet med bland annat pension och föräldrapenning.

Ytterligare försäkringar

Många gånger är företag kollektivanslutna vilket därmed innebär att företaget är tvunget att teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Det går även att teckna avtalsförsäkring trots att företaget inte är anslutet till ett specifikt kollektivavtal. Ett annat alternativ är att teckna de specifika försäkringar som behövs för att skapa en trygghet för de anställda. Det kan då exempelvis vara olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring m.m.

Kort sammanfattning om företagsförsäkringar

 • I stort sett alla företag behöver försäkring
 • En företagsförsäkring är ett paket av flera försäkringsdelar
 • Tänk även långsiktigt – glöm inte tjänstepension, A-kassa och inkomstförsäkring
 • Finns anställda? Teckna försäkringar enligt gällande kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal bör behovet undersökas gällande vilka försäkringar som behövs.